Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania

Nowy profil praktyczny

Od roku akademickiego 2018/19 kształcimy zgodnie z nowym profilem praktycznym.

Moduły związane z badaniami społecznymi i rynkowymi

Oferujemy studentom moduły kształtujące umiejętności niezbędne do samodzielnego zaprojektowania i realizowania badań, analizowania ich wyników, stawiania diagnoz i wyprowadzania z nich wniosków praktycznych.

Absolwent potrafi przeprowadzić między innymi badania opinii publicznej, ewaluacje, badania marketingowe, testy konsumenckie, badania mniejszości etnicznych, kultury popularnej, kultur organizacyjnych czy analizę dyskursu medialnego. Studenci poznają również tajniki realizacji badań przez internet oraz uczą się zarządzać projektem badawczym.

Praktyczne umiejętności wdrażane są pod okiem doświadczonych badaczy – część zajęć prowadzona jest przez praktyków z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy; tam też studenci mogą realizować praktyki zawodowe.

Moduły nastawione na innowacyjność w przestrzeni społecznej

Te moduły skupiają się na innowacjach społecznych, społecznych czynnikach oraz konsekwencjach innowacji technologicznych oraz problematyce zmian społecznych.

Stawiamy na wyrabianie umiejętności zajmowania się nowatorskimi inicjatywami, których celem jest podniesienie jakości życia ludzi. Polskimi przykładami innowacji społecznych są między innymi akcje typu „Szlachetna paczka”, banki czasu, kooperatywy spożywcze, smart cities czy finansowanie społecznościowe.

Innowacyjność jest priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego i dlatego studenci uczą się, jak tworzyć i realizować innowacyjne projekty społeczne. Poznają najnowsze trendy zmian społecznych, zmian w obszarze kultury, stylu życia oraz nowych mediów.

Przedmioty ogólne:

W nowej edycji bydgoskiej socjologii zaplanowano liczne zajęcia warsztatowe, kształtujące szeroki wachlarz kompetencji społecznych. Właśnie te umiejętności są obecnie wskazywane przez przedsiębiorców jako najbardziej poszukiwane na rynku pracy. 

 • Statystyka
 • Metody badań socjologicznych
 • Demografia społeczna
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • Dynamika przemian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Zachowania konsumenckie
 • Psychologia społeczna
 • Etyczne problemy zawodu socjologa
 • Trening kreatywności
 • Warsztaty umiejętności społecznych
 • Warsztaty antydyskryminacyjne
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Komercjalizacja wiedzy w naukach społecznych
 • Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej
 • Histroia myśli socjologicznej
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Mikrostruktury społeczne
 • Makrostruktury społeczne
 • Antropologia kultury
 • Socjologia miasta
 • Socjologia polityki
 • Migracje jako czynnik zmiany społecznej
 • Metodologia nauk społecznych
 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Socjologia internetu
 • Pracownia komputerowa
 • Ochrona własności intelektualnej

Moduły związane z badaniami społecznymi i rynkowymi:

 • Prowadzenie firmy badawczej
 • Badania ewaluacyjne
 • Procedury badań społecznych
 • Zmiany na współczesnym rynku pracy
 • Metody badań w internecie
 • Badanie kultur organizacji
 • Badanie mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup emigranckich w Polsce
 • Badania marketingowe
 • Państwo, naród, gospodarka we współczesnych prądach ideowych
 • Watchdog – działania na rzecz jawności w życiu publicznym 
 • Budowanie społeczności konsumenckich
 • Zarządzanie projektem badawczym
 • Techniki gromadzenia i weryfikacji informacji o sferach życia społecznego trudno dostępnych dla badacza

Moduły związane z innowacyjnością w przestrzeni społecznej:

 • Innowacje społeczne
 • Przemiany współczesnej kultury popularnej
 • Praktyczne aspekty edukacji medialnej
 • Innowacyjność w sferze bezpieczeństwa
 • Etniczność, wielokulturowość, pogranicza
 • Budowanie społeczności internetowej
 • Socjologia moralności
 • Socjologia kultury
 • Mediacje – zarządzanie konfliktem
 • Socjologia globalizacji
 • Socjologia rodziny
 • Socjologia społeczności lokalnych
 • Nowe ruchy społeczne
 • Idee społeczne i polityczne współczesności - ciągłość i zmiana
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie nowych mediów
 • Zmiana społeczne w filmie i teatrze

Więcej informacji na www.rekrutacja.ukw.edu.pl