Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania

Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania

Socjologia na bydgoskiej uczelni (Wyższej Szkole Pedagogicznej, później Akademii Bydgoskiej, wreszcie Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego) była wykładana i uprawiana stosownie do wielkości i znaczenia samej uczelni oraz stopniowego poszerzania się jej oferty edukacyjnej i rozwoju bazy badawczej.

Pierwotnie istniał jedynie niewielki Zakład Socjologii w ramach większej jednostki, jakim był Instytut Nauk Społecznych. Po roku 1990 powstała, w ramach struktur Wydziału Humanistycznego, samodzielna Katedra Socjologii, której kierownictwo objął prof. nadzw. dr hab. Waldemar Nowak (kierował on jednostką nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę w 2016 roku). Przez wiele lat pracownicy Katedry realizowali zajęcia dydaktyczne z zakresu socjologii ogólnej i wybranych subdyscyplin socjologicznych na licznych kierunkach studiów magisterskich i licencjackich, zaznaczając swą obecność na wszystkich wydziałach rozrastającej się uczelni. Część publikacji pracowników Katedry ukazywała się w tym okresie na łamach wydawnictwa „Studia z Nauk Społecznych”, wydawanego na Wydziale Humanistycznym. Od roku 2001 przez kilka lat Katedra współtworzyła Instytut Filozofii i Socjologii (w pewnym okresie kierował tą jednostką także profesor Nowak).

Przełomowym momentem w historii jednostki stało się uruchomienie w roku akademickim 2008/2009 studiów licencjackich w zakresie socjologii. W związku z utworzeniem nowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Katedra stała się od 2011 jednostką współtworzącą ten Wydział. Od roku akademickiego 2018/2019 Katedra kształci studentów na profilu praktycznym, nastawionym na kształtowanie umiejętności i zdobywanie doświadczenia badawczego. Duże zmiany to także rok 2019, który przyniósł nowe Prawo o szkolnictwie i wyższym i nauce. Katedra Socjologii stała się Katedrą Socjologii Kultury i Komunikowania,została włączona w struktury Instytutu Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa.

Do chwili obecnej studia te ukończyło ponad 250 osób. Dwukrotnie (w 2011 i 2014 roku) prace licencjackie napisane przez absolwentów socjologii były uznawane i wyróżniane jako najlepsze prace dyplomowe na Wydziale.

Obecnie Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania UKW zatrudnia siedmiu pracowników – jednego profesora i sześć adiunktek. Na czele Katedry stoi dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. uczelni.