Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania

Praktyki

Podczas trwania praktyk zawodowych studenci mogą zweryfikować zdobytą podczas studiów wiedzą i skonfrontować ją z wymaganiami stawianymi przez pracodawców na rynku pracy.

Główne cele praktyki to:

 • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
 • zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
 • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
 • kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
 • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
 • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • porównanie swojej wiedzy i oczekiwań z warunkami pracy.

Czas praktyki 

Praktyki studenckie na kierunku socjologia trwają 300 godzin. Powinny odbyć się:

 • dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019: w trakcie IV semestru w jednym ciągu czasowym,
 • dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020: po 150 godzin w jednym ciągu czasowym w trakcie V i VI semestru studiów,
 • dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021: po 150 godzin w jednym ciągu czasowym w trakcie V i VI semestru studiów.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierunkowego Opiekuna Praktyk z ramienia UKW, praktyka może odbyć się w innym terminie. 

Miejsce praktyk

Zachęcamy studentów do samodzielnego wyboru miejsca odbywania praktyk, przede wszystkim w instytucjach związanej z kierunkiem studiów. Pozwoli to na nawiązanie kontaktu z pracodawcą, w przyszłości może zwiększyć szanse na stałe zatrudnienie w danej instytucji.

Nasi studenci realizowali praktyki m.in. w:

 • Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy,
 • Urzędzie Miasta w Bydgoszczy,
 • Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy,
 • Stowarzyszeniu Polski Czerwony Krzyż,
 • Pracowni badań i konsultacji społecznych Socjoteka.

Praktyka zawodowa – krok po kroku

 • Student samodzielnie poszukuje odpowiedniej instytucji zapewniającej odbycie praktyki zawodowej.
 • Jedynie w uzasadnionych przypadkach, gdy student nie może samodzielnie wskazać miejsca praktyki, instytucję zapewniającą odbycie praktyki  wskazuje Studium Praktyk UKW.
 • Informacje o miejscu odbywania praktyk student przekazuje Kierunkowemu Opiekunowi Praktyk.
 • Kierunkowy Opiekun Praktyk  tworzy listy praktyk studentów danej specjalności i przekazuje do Studium Praktyk UKW.
 • W Studium Praktyk UKW  student odbiera dokumenty praktyki (pismo przewodnie, 2 egzemplarze umowy-porozumienia UKW z placówką, instytucją lub zakładem pracy, druk opinii, program praktyki).
 • Podpisane przez strony egzemplarze umów przekazane są do Studium Praktyk UKW.
 • Student realizuje praktykę w terminie wybranym przez siebie i uzgodnionym z instytucją zapewniającą odbycie praktyki  oraz Kierunkowym Opiekunem Praktyk z ramienia UKW.

Zaliczenie praktyki zawodowej

Zaliczenia praktyk dokonuje kierunkowy opiekun praktyki, któremu student jest zobowiązany po zakończeniu praktyk dostarczyć:

 • dziennik praktyk: sprawozdanie z przebiegu praktyki  sporządzone przez studenta, zawierające uwagi, obserwacje i wnioski wynikające z realizacji programu praktyki,
 • opinię i ocenę wystawioną przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji w której praktyka była realizowana.

Opiekun kierunkowy praktyki

W roku akademickim 2019/2020 opiekunką kierunkową praktyk jest dr Marta Jaskulska.